Provinformation

7.5
0.75 9999 No algae Colourless

1d;2;29;32

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Förhöjda Nitratkväve- och Fosfatfosforhalter indikerar stora bidrag av näringsämnen från det omgivande avrinningsområdet, vilket leder till övergödning.

Höga Fosfatfosforhalter kan också tyda på en lokal föroreningskälla (t.ex. ett avlopp, industriellt utsläpp eller avrinning från jordbruk).

Har du identifierat några sådana aktiviteter? Det vore hjälpsamt om du kunde lägga till den informationen genom att redigera dina inmatade data så att sådana observationer inkluderas.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.521422585491 : 52.121422585491
Longitud min och max: -1.5354415655136 : -0.93544156551361
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 2309
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.14 ± 0.23. Din mätning: 0.75 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 4.5 ± 3.9. Din mätning: 7.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 27 ± 48. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Å eller älv
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Bostadsområde
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
5-10
Fosfatfosfor: 
0.5-1
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Thames WaterBlitz